Home / Condiții generale de transport
Condiții generale de transport

1. Călătorul trebuie să respecte Condiţiile Generale de Transport, parte integrantă a contractului; condiţiile trebuie afişate la sediul agenţiilor vânzătoare şi pot fi obţinute gratuit, la cerere, în momentul eliberării biletului de călătorie.

2. Rezervarea locului nu include obligaţia efectuării transportului, această obligaţie intră în vigoare numai după achitarea integrală a biletului de călătorie; obţinerea biletului confirmând însuşirea şi recunoaşterea de către titular a Condiţiilor Generale de Transport.

3. În momentul rezervării locului, călătorul trebuie să indice:

  • numele şi prenumele;
  • un nr. telefon sau adresa la care poate fi contactat;
  • data plecării (eventual şi cea a întoarcerii);
  • locul de plecare şi locul de destinaţie (dacă eventual la întoarcere doreşte să schimbe ruta-pentru a i se comunica şi informaţii referitoare acestui aspect); locul pentru care s-a confirmat rezervarea trebuie achitat de călători până cel târziu în momentul plecării-la autocar.

4. Călătorul se obligă, să se asigure personal de valabilitatea paşaportului sau a cărţii de identitate. În cazul în care, în timpul călătoriei paşaportul sau cartea de identitate se pierd sau devin invalide, călătorul trebuie să returneze transportatorului valoarea fiecărei pagube rezultate ca urmare a acestui fapt. Transportatorul este îndreptăţit, ca la cumpărarea biletului de călătorie să facă o copie a cărţii de identitate sau a paşaportului persoanei respective pentru a o anexa documentelor sale. Achitarea biletului de călătorie dă dreptul călătorului de a fi transportat pe ruta precizată pe bilet, şi retur în cazul achitării unui bilet dus-întors.

5. Călătorul are obligaţia să se prezinte la autocar cu cel puţin 30 de minute înaintea plecării pentru a i se verifica documentele de călătorie, pentru a preda bagajul şi pentru a-şi ocupa locul rezervat; acest lucru este valabil chiar şi pentru biletul cu dată fixă de întoarcere. Locurile existente sunt atribuite în funcţie de ordinea solicitării şi de locurile disponibile. Călătorul este acceptat la transport numai dacă este în posesia unui bilet de călătorie corespunzător, pentru care s-a făcut achitarea. Transportatorul nu este obligat să aştepte călătorii întârziaţi peste orele de plecare, convenite conform planului de călătorie valabil, sau să accepte motivele întârzierii. În funcţie de locurile libere, un călător întârziat va putea să-şi reprogrameze călătoria la o dată ulterioară.

6. Biletele, indiferent de tipul lor, inclusiv cele din “Promoții”, sunt valabile numai pentru datele de călătorie specificate. Modificările trebuie făcute în acord cu operatorul de transport prin emiterea unui bilet nou. Biletul pierdut sau deteriorat, fără exemplarul care atestă dreptul de a afectua călătoria, cu date incomplete, eronate, modificate sau cu data expirată nu este valabil, iar titularul va fi exclus de la transport, ori în situaţia în care solicită efectuarea călătoriei, va plăti tariful aferent acestuia.

7. Biletele de călătorie de orice tip, inclusiv biletele “Promo” sau “Tip Discount” sunt nominale, nu sunt transmisibile şi trebuie să fie prezentate personalului de serviciu al societăţii. Transportatorul nu răspunde de pierderea, furtul sau utilizarea neautorizată a biletelor. Aceste bilete nu se înlocuiesc. Acest lucru este valabil şi pentru deteriorarea datelor în cazul emiterii biletului electronic.

  • în cazul biletelor sau tichetelor emise electronic, pasagerul are obligaţia de a lista şi a le prezenta la momentul îmbarcării.

8. Biletele de călătorie “Tip Discount” -10% sau -15%, se pot achiziţiona doar din mediul Online pe www.pletl.ro/rezervari. Pentru reducere de 10% pasagerul trebuie să rezerve biletul Online cu minim 10 zile înainte de ziua călătoriei. Pentru reducere de 15% pasagerul trebuie să rezerve biletul Online cu minim 15 zile înainte de ziua călătoriei. În cazul renunţării la călătorie, biletul de “Tip Discount” dus devine nul, iar contravaloarea acestuia nu se returnează. Dacă pasagerul anunţă cu minim 24 ore înainte de data călătoriei, el îşi poate reprograma plecarea cu maxim 15 zile de la data stabilită iniţial. În cazul în care pasagerul a achiziţionat un bilet de “Tip Discount” dus+întors şi nu a efectuat drumul dus din motive personale, va primi 50% din contravaloarea biletului. În cazul în care pasagerul a achiziţionat un bilet de “Tip Discount” dus+întors şi nu a efectuat drumul de întoarcere din motive personale, se va putea reprograma, doar o singură dată. Călătorului, care nu mai foloseşte biletul de retur, i se va calcula restituirea conform formulei (preţ bilet DÎ-preţ bilet D)-20%.

9. Biletul este nul şi dă dreptul de a refuza transportul dacă: nu conţine informaţiile, semnătura şi înregistrările necesare; dacă a fost deteriorat sau conţinutul său a fost modificat sau e ilizibil; dacă termenul de valabilitate a biletului nu a început încă sau dacă a expirat; dacă a fost pierdut de călător.

10. Biletul de călătorie dus+intors are o durată de valabilitate de 1 an de la data plecării. În cazul biletelor “Promo”, trebuie respectată valabilitatea respectivei “Promoții”. Biletele de călătorie de “Tip Discount” au valabilitate 1 an de la data plecării.

11. Preţul biletului este stabilit de tariful în vigoare la data plecării şi poate fi achitat, după caz în moneda ţării de destinaţie sau în lei la cursul BNR din ziua efectuării plăţii.

12. Pentru cererile justificate, contravaloarea biletului de călătorie se va returna titularului biletului, de către emitent astfel:

  • dacă călătorul doreşte să îşi modifice ruta de întoarcere, din costul biletului i se va returna 50%, acesta urmând a achita contravaloarea noii rute alese; acest lucru este valabil şi pentru biletele de “Tip Discount”;
  • călătorului, care nu mai foloseşte biletul de retur, i se va calcula restituirea conform formulei (preţ bilet DÎ-preţ bilet D)-20%.
  • în cazul biletelor aflate în promoție, valoarea acestora nu se returnează!

13. Persoanelor, care doresc să călătorească la dus pe o rută şi la întoarcere pe rută diferită, li se va calcula preţul biletului astfel: (preţ bilet DÎ ruta1+preţ bilet DÎ ruta2)/2. În cazul biletelor “Promo”, nu se pot face modificări de rută.

14. Copiii cu vârstă mai mică de 2 ani beneficiază de transport gratuit (fără loc, fără dreptul la bagaj) iar cei între 2 şi 12 ani beneficiază de o reducere de 50% şi au dreptul la un bagaj de maxim 35 kg. Solicitantul trebuie să facă dovada vârstei cu o copie a paşaportului sau a certificatului de naştere, care se reţine la agenţia vânzătoare. Pensionarii, elevii şi studenţii, până în 26 de ani, beneficiază de o reducere de 15% în baza cuponului de pensie, a carnetului de elev sau student, vizat la zi, a căror fotocopii se vor reţine de agenţia vânzătoare sau după caz în momentul îmbarcării de către personalul societății.

15. În preţul biletului sunt incluse 2 valize în limita a 70 kg plus bagajul de mână 5 kg. Bagajele suplimentare şi cele voluminoase se acceptă la transport numai în limita spaţiului disponibil şi a plăţii unei taxe suplimentare (geantă între 15-30 Euro în funcție de greutate și dimensiuni sau valiză 25 Euro). Sunt interzise la transport animalele, obiectele care pot produce vătămarea pasagerilor, materialele inflamabile, explozivii, materii radioactive, otrăvitoare, rău mirositoare, arme de foc şi obiecte ascuţite, stupefiante, droguri precum şi orice marfă de contrabandă sau alt gen de marfă care este interzisă de autorităţile vamale ale fiecărei ţări tranzitate. În cazul în care bagajele unuia sau mai multor călători conţin lucruri pentru vămuirea cărora este necesară reţinerea autocarului mai mult de 1 ora, bagajele vor fi coborâte din autocar împreună cu deţinătorul acestora, autocarul şi restul călătorilor continuându-şi traseul conform graficului de călătorie.

16. Societatea de transport nu răspunde pentru eventualele dispariţii, deteriorări, înlocuiri ale bagajelor sau de lucrurile uitate în autocar. Fiecare călător are obligaţia de a-şi urmări bagajele în staţii, operatorul de transport nu îşi asumă răspunderea pentru eventualele probleme.

17. Toate pagubele cauzate de călător autocarului, indiferent de motivul legal, obligă călătorul la înlocuirea totală a pagubei.

18. Călătorul este obligat să se conformeze legilor ţării prin care călătoreşte, cu privire la documentele de intrare şi ieşire, normelor vamale, fiscale sau administrative privitoare la persoane şi bagaje. Transportatorul nu-şi asumă responsabilitatea consecinţelor în cazul în care călătorul nu se conformează acestor prevederi. În cazul întreruperii transportului din vina călătorului, biletul de călătorie îşi pierde valabilitatea, iar preţul nu se returnează.

19. Transportatorul nu răspunde pentru întreruperea cursei sau pentru întârzieri datorate condiţiilor atmosferice, traficului rutier sau timpilor de aşteptare în punctele de trecere a frontierei. Obligaţia de despăgubire, în aceste cazuri, inclusiv pentru daune ulterioare datorate acestor cauze, este exclusă. Dacă timpul de aşteptare (întârziere) urmează a fi generat din culpa unui călător, acesta neîndeplinind condiţiile de călătorie prevăzute de normele vamale fiscale, administrative în vigoare, călătorul în cauză nu mai este acceptat la transport în continuare (contractul de transport se reziliează), autocarul urmând a continua deplasarea. De asemenea contravaloarea biletului de călătorie pe parcursul respectiv nu se mai restituie, întrucât călătorul nu a putut continua călătoria din culpa sa.

20. Fumatul în autocar, precum şi consumul de băuturi alcoolice sunt strict interzise. Transportatorul își rezervă dreptul de a nu accepta la transport persoanele aflate sub influența băuturilor alcoolice, a persoanelor care manifestă un comportament abuziv, jignitor, contrar ordinii şi liniştii publice sau a bunelor moravuri, faţă de personalul societăţii cât şi faţă de ceilalţi călători.

21. Potrivit legislaţiei în vigoare constituie contravenţie organizarea, îngăduirea sau participarea la jocuri de noroc - altele decât cele autorizate potrivit legii - de natură să lezeze bunele moravuri, dacă nu sunt comise în astfel de condiţii încât, potrivit legii penale, să fie considerate infracţiuni. Transportatorul îşi declină răspunderea pentru orice fel de consecinţe care ar putea fi generate din atragerea sau participarea sub orice formă a călătorului la astfel de jocuri clandestine.
În cazul în care vor exista repercursiuni de orice natură, care aduc atingere intereselor societăţii de transport, datorate atragerii sau participării călătorului la astfel de jocuri clandestine, călătorul în cauză va suporta cheltuielile ocazionate de îndepărtarea sau minimalizarea efectelor provocate.

22. Fiecare călător are posibilitatea de a emite pretenţii pentru neîndeplinirea transportului conform contractului, în termen de 10 zile după încheierea contractului. După expirarea acestui termen nu se mai pot emite pretenţii decât în cazul în care călătorul nu a putut respecta termenul limită din motive independente de el. În scopul unei conduite preventive, transportatorul recomandă încheierea unei asigurări internaţionale de sănătate precum şi a unei asigurări de bagaje şi de accident înainte de începerea călătoriei.

23. Plângerile care nu îşi găsesc soluţionarea pe cale amiabilă pot fi înaintate instanţelor judecătoreşti competente de la sediul transportatorului. Pentru plângerile transportatorului împotriva unui călător este uzuală reşedinţa acestuia, cu condiţia că acesta nu este antrepenor sau o persoană care să îşi fi mutat domiciliul sau reşedinţa obişnuită într-o ţară străină după încheierea contractului sau al cărui domiciliu sau reşedinţă nu este cunoscută în momentul înaintării plângerii. În aceste cazuri, sediul competent este sediul transportatorului. Lipsa de valabilitate a unora dintre dispoziţii nu duce la lipsa de valabilitate a Contractului de călătorie sau a celorlalte dispoziţii.

24. În caz de litigiu, călătorul nu poate invoca necunoaşterea clauzelor contractelor de Transport (Condiţiile Generale de Transport).

Prezentele Condiţii Generale de Transport au fost reactualizate şi intră în vigoare de la 01.04.2018.

Tipareste

Inapoi

Abonează-te la
Newsletter